top of page

Raport World Bank 2023 dotyczący Polski jest już dostępny: „Diagnostic Analysis for Circular Economy

Ten raport stanowi analizę działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, przeprowadzoną dla Polski, Bułgarii i Rumunii. Jego celem było zidentyfikowanie priorytetowych obszarów i sektorów dla rozwoju gospodarki cyrkularnej w Polsce, a także podkreślenie barier i wyzwań utrudniających władzom krajowym i lokalnym podejmowanie działań w tym kierunku. Raport opiera się na analizie dostępnej literatury, danych ekonomicznych i środowiskowych oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród decydentów i interesariuszy.


Jednym z kluczowych elementów raportu są zalecenia dla decydentów politycznych, które mogą przyczynić się do przyspieszenia postępów w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Badanie to uwzględniło również konsultacje przeprowadzone z udziałem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii (MRiT), które pełni kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych w Polsce.


Raport podkreśla znaczenie efektywności materiałowej oraz produktywności zasobów w kontekście globalnej polityki. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym to nie tylko minimalizacja zużycia materiałów, ale także tworzenie strategii opartych na cyklu życia produktu. Podejście to obejmuje zapobieganie marnowaniu zasobów, redukcję odpadów i innowacje w procesach produkcyjnych. Dzięki temu można osiągnąć korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki.


W raporcie podkreśla się rolę Polski w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także zauważa istniejące wyzwania. Polska wciąż pozostaje poniżej średniej unijnej pod względem efektywności materiałowej i ilości generowanych odpadów. Dodatkowo, istnieje również potrzeba stworzenia i lepszego wykorzystania ekoinnowacji. Identyfikuje się także bariery w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, takie jak brak wiedzy i zasobów wśród przedsiębiorców, nieefektywne przepisy oraz brak współpracy między podmiotami.


Raport stanowi ważne źródło wiedzy dla decydentów, przedsiębiorców i wszystkich zaangażowanych w rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem World Bank pt. „Diagnostic Analysis for Circular Economy Interventions in Poland”, którego współtwórcą jest Instytut INNOWO.


Cały raport dostępny pod linkiem: World Bank Document


Comments


bottom of page