Dania Petriego

Ochrona zdrowia

Wspieramy wdrożenie systemowych i technologicznych innowacji w ochronie zdrowia. Identyfikujemy optymalne ścieżki rozwoju branży, wskazując na bariery, które wpływają na obniżenie efektywnością systemu i pogorszenie sytuacji pacjenta. Wypracowujemy propozycje skutecznych rozwiązań tych problemów. Nasze analizy, oparte w szczególności na narzędziach ekonomicznych, potwierdzają znaczenie efektywnych wydatków medycznych, jako inwestycji skutkującej poprawą sytuacji zdrowotnej, społecznej i gospodarczej Polaków.

 

Gospodarka obiegu zamkniętego
circular economy

Wdrożenie koncepcji gospodarki cyrkularnej stanowi możliwość radykalnej modyfikacji aktualnego modelu gospodarczego.  Celem Instytutu jest upowszechnienie tej koncepcji  wśród wszystkich interesariuszy - konsumentów, producentów i regulatorów. Tworząc platformę współpracy kreujemy wspólną przyszłość gospodarczą i społeczną, opartą na świadomych i zrównoważonych wyborach.

 

SMART CITIES

Postępująca urbanizacja stawia przed nami nowe wyzwania w postaci niekorzystnych efektów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. W celu poprawy jakości życia w miastach, Instytut wspiera wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W rezultacie mamy nadzieję przede wszystkim zwiększyć partycypację obywatelską i dodać nową jakość do sposobu w jaki miasta zarządzają swoimi zasobami.

ogród miejski
 

Innowacje społeczne

Korzystając z narzędzi ekonomii behawioralnej, edukacji społecznej i zaangażowania w procesy legislacyjne Instytut konfrontuje negatywne zjawiska społeczne. Wierzymy,

że przez wdrażanie nowych modeli biznesowych popartych merytorycznymi analizami możemy trwale poprawić jakość życia wszystkich grup społecznych.

 
 

Czysta energia

Instytut wspiera innowacje w branży energetyki, poczynając od upowszechnienia stosowania odnawialnych źródeł energii a kończąc na obniżeniu konsumpcji energii. Modyfikacja zachowań producentów i konsumentów wymaga nie tylko zmian technologicznych, ale i społecznych. Podejmujemy te wyzwania przy pomocy działań badawczych, edukacyjnych i networkingowych.

Odpowiedzialny rozwój MŚP

Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw może być ważnym czynnikiem trwałej poprawy standardu życia obywateli w Polsce, przede wszystkim poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju klasy średniej. Rozwój ten nie może wyrażać się jedynie w standardowych wskaźnikach gospodarczych. Widzimy potrzebę zaszczepienia wśród przedsiębiorców odpowiedzialności za indywidulanego pracownika, społeczeństwo oraz środowisko, w którym żyjemy.

 
Zakupy online

Nowe możliwości techniczne pozwalają na coraz efektywniejszą aktywność gospodarczą i społeczną. Automatyzacja, digitalizacja i wzmożona łączność mogą przyczynić się do poprawy standardów życia. Instytut wspiera odpowiedzialne wdrażanie tych technologii poprzedzone merytoryczną analizą,  uwzględniającą także zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym stosowaniem nowych technologii.

Digitalizacja i gospodarka 4.0

Obrót gospodarczy w coraz większym stopniu odbywa się w świecie wirtualnym, zaś standardowe metody płatności są relatywnie kosztowne i czasochłonne. W świetle tych czynników wprowadzenie nowych metod transferu wartości pieniężnych wydaje się nieuniknione. Instytut wspiera implementację tych technologii poprzez zaangażowanie w działalność badawczą oraz edukację społeczną. Mamy nadzieję przyczynić się do opracowania systemu zorientowanego na użytkownika, minimalizującego koszty, czas oraz ryzyko transakcji.

Społeczeństwo
bezgotówkowe