top of page
Dania Petriego

Ochrona zdrowia

Wspieramy wdrożenie systemowych i technologicznych innowacji w ochronie zdrowia. Identyfikujemy optymalne ścieżki rozwoju branży, wskazując na bariery, które wpływają na obniżenie efektywnością systemu i pogorszenie sytuacji pacjenta. Wypracowujemy propozycje skutecznych rozwiązań tych problemów. Nasze analizy, oparte w szczególności na narzędziach ekonomicznych, potwierdzają znaczenie efektywnych wydatków medycznych, jako inwestycji skutkującej poprawą sytuacji zdrowotnej, społecznej i gospodarczej Polaków.

OCHRONA ZDROWIA

Gospodarka obiegu zamkniętego
circular economy

Wdrożenie koncepcji gospodarki cyrkularnej stanowi możliwość radykalnej modyfikacji aktualnego modelu gospodarczego.  Celem Instytutu jest upowszechnienie tej koncepcji  wśród wszystkich interesariuszy - konsumentów, producentów i regulatorów. Tworząc platformę współpracy kreujemy wspólną przyszłość gospodarczą i społeczną, opartą na świadomych i zrównoważonych wyborach.

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIETEGO

SMART CITIES

Postępująca urbanizacja stawia przed nami nowe wyzwania w postaci niekorzystnych efektów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. W celu poprawy jakości życia w miastach, Instytut wspiera wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W rezultacie mamy nadzieję przede wszystkim zwiększyć partycypację obywatelską i dodać nową jakość do sposobu w jaki miasta zarządzają swoimi zasobami.

ogród miejski
SMART CITIES

Innowacje społeczne

Korzystając z narzędzi ekonomii behawioralnej, edukacji społecznej i zaangażowania w procesy legislacyjne Instytut konfrontuje negatywne zjawiska społeczne. Wierzymy,

że przez wdrażanie nowych modeli biznesowych popartych merytorycznymi analizami możemy trwale poprawić jakość życia wszystkich grup społecznych.

INNOWACJE SPOŁECZNE
CZYSTA ENERGIA

Czysta energia

Instytut wspiera innowacje w branży energetyki, poczynając od upowszechnienia stosowania odnawialnych źródeł energii a kończąc na obniżeniu konsumpcji energii. Modyfikacja zachowań producentów i konsumentów wymaga nie tylko zmian technologicznych, ale i społecznych. Podejmujemy te wyzwania przy pomocy działań badawczych, edukacyjnych i networkingowych.

Odpowiedzialny rozwój MŚP

Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw może być ważnym czynnikiem trwałej poprawy standardu życia obywateli w Polsce, przede wszystkim poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju klasy średniej. Rozwój ten nie może wyrażać się jedynie w standardowych wskaźnikach gospodarczych. Widzimy potrzebę zaszczepienia wśród przedsiębiorców odpowiedzialności za indywidulanego pracownika, społeczeństwo oraz środowisko, w którym żyjemy.

ODPOWIEDZIALNY ROZWOJ
Zakupy online

Nowe możliwości techniczne pozwalają na coraz efektywniejszą aktywność gospodarczą i społeczną. Automatyzacja, digitalizacja i wzmożona łączność mogą przyczynić się do poprawy standardów życia. Instytut wspiera odpowiedzialne wdrażanie tych technologii poprzedzone merytoryczną analizą,  uwzględniającą także zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym stosowaniem nowych technologii.

Digitalizacja i gospodarka 4.0

Obrót gospodarczy w coraz większym stopniu odbywa się w świecie wirtualnym, zaś standardowe metody płatności są relatywnie kosztowne i czasochłonne. W świetle tych czynników wprowadzenie nowych metod transferu wartości pieniężnych wydaje się nieuniknione. Instytut wspiera implementację tych technologii poprzez zaangażowanie w działalność badawczą oraz edukację społeczną. Mamy nadzieję przyczynić się do opracowania systemu zorientowanego na użytkownika, minimalizującego koszty, czas oraz ryzyko transakcji.

Społeczeństwo
bezgotówkowe

DIGITALIZACJA BEZGOTOWA
bottom of page