top of page
Sąd

STATUT

Fundacja Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Tekst jednolity

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Sznyk, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Dąbrowską w kancelarii notarialnej w Warszawie dnia 5 kwietnia 2018, Repetytorium A nr 612/2018.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn. zm).

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów.

Szczegółowymi Celami Fundacji są:

- Działalność badawczo - rozwojowa, szczególnie w zakresie wspierania rozwoju innowacji i promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji;
- Identyfikacja i wspieranie implementacji zmian systemowych mogących przyczynić się do rozwoju społeczno -gospodarczego Polski;
- Budowa platformy współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy takimi jak administracja publiczna, biznes i naukowcy;
- Działania na rzecz ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji pacjentów;
- Poprawa dostępności polskiego społeczeństwa do innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny i farmacji;
- Działania na rzecz ochrony środowiska – zarówno działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczną i wspierające zmianę postaw jak i wdrożeniowe innowacyjnych rozwiązań i procesów;
- Rozwój kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans, walki z wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań na rzecz równości płci.
- Edukacja w zakresie problematyki gospodarczej i społecznej;
- Działalność gospodarcza w zakresie konsultingu, badań rynku, prowadzenia szkoleń i warsztatów, wsparcia eksportu.


§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych; 
b) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji; 
d) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie w zakresie celów statutowych kontaktów i współpracy międzynarodowej;
f) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym; 
g) działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
h) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych.  
2. Działalność określona w §5 i § 6 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 
§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 
a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i subwencji osób prawnych, 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d. dochodów z majątku fundacji, 
e. odsetek bankowych, 
f. dochodów z działalności gospodarczej. 

 
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działalności. 


Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
Rada Naukowa Fundacji, zwana dalej Radą.


Rada Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 2 do 10 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

- dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
- utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
- odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
- śmierci członka.


6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:

- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
- podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
- podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.


§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez Fundatorkę na pięcioletnią kadencję. Fundatorka wskazuje Prezesa Zarządu.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Skład Zarządu powołuje Fundatorka.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- realizacja celów statutowych,
- sporządzanie planów pracy i budżetu,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
- wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.


3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu - samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

 

ROZDZIAŁ V . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 17

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych. 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie; 

PKD 47.99.Z pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
PKD 58.11.Z wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
PKD 58.13.Z wydawanie gazet
PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 59.12.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
PKD 63.11.Z przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z działalność portali internetowych
PKD 68.20.Z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
PKD 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 82.11.Z działalności związanej z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą;
PKD 72.20.Z badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;  
PKD 82.30.Z działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 

3 Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Fundacja wyodrębnia rachunkowo i organizacyjnie prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

7. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju i gospodarki

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

bottom of page