top of page

IX Forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej za nami!

Wspólnie z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej oraz Ambasadą Brytyjską zorganizowaliśmy wyjątkowe wydarzenie poświęcone medycynie personalizowanej w Polsce.


Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, która porusza kluczowe tematy mające na celu poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane. To unikalne spotkanie, które gromadzi czołowych europejskich i polskich ekspertów z dziedziny medycyny klinicznej, systemów zdrowotnych oraz technologii lekowych i nielekowych, dążąc do poprawy jakości leczenia w Polsce.


Tegoroczna edycja forum skupiła się na zmianach systemowych i możliwości implementacji nowych świadczeń w zakresie badań genetycznych, mających na celu poprawę jakości i efektywności diagnostyki molekularnej, zwiększeniu dostępności diagnostyki, wdrażaniu modelów opieki koordynowanej, a także skupiła się na optymalizacji diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.


Oficjalne otwarcie forum

Forum otworzyła Jennifer Tyldesley, Minister-Counsellor Economic Affairs z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Powitała uczestników i podkreśliła, jak ważny jest rozwój medycyny personalizowanej, zwracając uwagę na brytyjskie osiągnięcia w technologii medycznej.


Dr n. med. Andrzej Tysarowski, nowy Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, zadebiutował na forum, zastępując dr Beatę Jagielską. W swoim wystąpieniu wprowadził uczestników w temat medycyny personalizowanej i podkreślił znaczenie konferencji medycznych dla rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Dr Tysarowski zaznaczył, że XXI wiek uważany jest za erę genomiczną, dzięki rozwojowi badań genetycznych i biologii molekularnej. Jednakże podkreślił również, że nowoczesne technologie nie są jeszcze w pełni wykorzystywane dla pacjentów onkologicznych, pomimo, że sekwencjonowanie genomu otwiera nowe możliwości terapii i wdrożenia nowoczesnych technologii w procesie leczenia.


Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił statystyki dotyczące stanu zdrowia Polaków na tle krajów OECD, zwracając szczególną uwagę na onkologię. Średnia długość życia w Polsce jest o 5 lat niższa niż w krajach OECD, a rak płuca, piersi i jelita grubego są największymi wyzwaniami dla opieki zdrowotnej w Polsce. Prof. Gujski wyraził nadzieję, że konferencja pomoże wypracować konsensus naukowy wspierający implementację postępów medycyny w praktyce.


Monika Pintal-Ślimak, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, podkreśliła, że medycyna personalizowana to przyszłość opieki zdrowotnej. Dzięki postępom w medycynie laboratoryjnej, już teraz możemy zobaczyć, jak ta przyszłość się rysuje – analizy genotypów i fenotypów oraz badania biomarkerów pozwalają na skuteczniejsze i bardziej precyzyjne leczenie. Pani Prezes zaznaczyła, że medycyna laboratoryjna odgrywa kluczową rolę w identyfikacji odpowiednich metod leczenia i monitorowaniu ich efektywności. Około 70% decyzji lekarskich opiera się obecnie na wynikach badań laboratoryjnych. Co znaczy, że współpraca pomiędzy naukowcami, klinicystami, przedstawicielami zawodów medycznych i administracją publiczną stanowi klucz do sukcesu i tylko wspólnie jesteśmy w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom medycznym. Pani Prezes obiecała również, że Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych będzie aktywnie włączać się w dyskusje z Ministerstwem Zdrowia w celu wypracowania odrębnego finansowania badań z zakresu biologii molekularnej.


Emocjonującym momentem otwarcia było poruszające wystąpienie Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi ds. Chorób Płuc. Przedstawiła ona perspektywę od strony pacjenta, co dodało osobistego wymiaru całemu wydarzeniu.


Wykłady wprowadzające


Współpraca na rzecz optymalizacji rosnącego potencjału danych w celu poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów, Denis Horgan, European Personalised Medicine Coalition


Pierwszy z wykładów wprowadzających wygłosił dr Denis Horgan z European Personalised Medicine Coalition, który w swojej prezentacji skupił się na optymalizacji rosnącego potencjału danych w celu poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów. Prelegent wskazał na rosnące koszty systemów opieki zdrowotnej związane z wdrażaniem nowych terapii oraz potrzebę lepszego inwestowania w biomarkery, które mogą wykrywać choroby na wczesnym etapie, co ułatwia ich leczenie.


Dr Denis Horgan, podkreślił różnice w dostępności leków zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków w różnych krajach, zarówno większych, jak Wielka Brytania czy Niemcy, jak i mniejszych, jak Litwa czy Chorwacja. Wykład zwrócił uwagę na różnice w alokacji kosztów na opiekę zdrowotną między krajami i ich wpływ na leczenie pacjentów.


Podczas wykładu, podkreślona została potrzeba lepszego wykorzystania danych zdrowotnych i wspierania innowacji poprzez odpowiednie regulacje. Omówiono również wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych w różnych systemach opieki zdrowotnej oraz znaczenie lokalnych kontekstów ekonomicznych i społecznych w opracowywaniu i wdrażaniu strategii medycyny spersonalizowanej. 


Navigating Timely Access to Treatment: Optimizing Lung Cancer Pathway - UK experience

Dr John Park, Consultant in Respiratory Medicine and Lung Cancer Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford. Wykład sponsorowany przez MSD.

 

Podczas Forum drugi wykład wprowadzający wygłosił gość specjalny Dr John Park, Consultant in Respiratory Medicine and Lung Cancer, Oxford University Hospitals przedstawiając dobre praktyki w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Wielkiej Brytanii.

Dr Park w swojej prezentacji przedstawił doświadczenia Wielkiej Brytanii, gdzie ścieżka leczenia raka płuca wynosi 62 dni do rozpoczęcia leczenia, zaznaczając, że idealny czas wynosi 49 dni.


W leczeniu raka płuc czas odgrywa kluczową rolę, co oznacza, że terapię należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. W Wielkiej Brytanii istnieje wiele krajowych inicjatyw, które przyczyniają się do dynamicznych zmian, co sprzyja postępowi w tej dziedzinie.

Prelegent przedstawił dokument zawierający optymalną ścieżkę pacjenta w leczeniu raka płuc, mający na celu stworzenie i wdrożenie wytycznych, które usprawnią ten proces. W Wielkiej Brytanii wyznaczono regionalnych interesariuszy, agentów i partnerów, którzy wspierają wprowadzanie polityki zakładającej rozpoczęcie leczenia w ciągu 28 dni od diagnozy.


Ze względu na duże zróżnicowanie ścieżki pacjenta na terenie Wielkiej Brytanii, opracowano konkretne rekomendacje. Eksperci dążą do przyspieszenia i zwiększenia precyzji diagnostyki. W przypadku raka płuc konieczna jest nie tylko precyzyjna diagnostyka, ale także zaangażowanie medycyny molekularnej i personalizowanej.


Kluczowa jest wymiana danych i doświadczeń, aby sprawdzać i porównywać metody leczenia, gdyż wielu interesariuszy napotyka te same problemy. Ponadto, dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu różnych decydentów, udaje się wypracowywać politykę, która może pomóc usprawnić ścieżkę leczenia pacjentów.

 

Wykład: Przykład optymalizacji ścieżki pacjenta i certyfikacji – Centrum Onkologii Bydgoszcz. Wprowadzenie sponsorowane przez MSD:

 • dr n. med. Maciej Dancewicz, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

 • Agnieszka Bielińska, Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej, Rzecznik Prasowy Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.


Podczas wykładu zaprezentowany został także polski Best Practice z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. dr n. med. Maciej Dancewicz omówił szczegółowo obecną sytuację i propozycje usprawnień w procesie leczenia pacjentów z rakiem płuca. Każdego roku w poradni torakochirurgicznej i pulmonologicznej obsługiwanych jest około 13 000 pacjentów, z czego 3 000 ma zdiagnozowanego raka płuca, a w oddziale hospitalizowanych jest około 1 600 osób. Przeprowadzanych jest około 600 operacji torakochirurgicznych, w tym 250 resekcji anatomicznych raka płuca, z czego 83% to operacje mało inwazyjne.


Ścieżka diagnostyczna pacjenta:

 • Tradycyjnie proces diagnostyczny od pojawienia się objawów do rozpoczęcia leczenia trwał od 4 do 6 miesięcy.

 • Karta onkologiczna i szybka terapia onkologiczna przyspieszyły ten proces, jednak nadal niektóre etapy są czasochłonne.

 • Decyzje terapeutyczne są podejmowane podczas konsylium interdyscyplinarnego, które odbywa się 3 razy w tygodniu. W skład zespołu wchodzą chirurdzy, pulmonolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, radiolodzy oraz specjaliści konsultowani zdalnie w razie potrzeby.


Korzyści z wdrożonych usprawnień:

 • Znaczące skrócenie czasu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia.

 • Poprawa jakości opieki nad pacjentem poprzez lepszą koordynację między różnymi specjalistami.

 • Stała kontrola jakości dzięki regularnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Zadowolenie z pracy wśród personelu i satysfakcja z zapewnienia opieki na europejskim poziomie.


Wykład podkreślał, że kluczowym elementem sukcesu jest interdyscyplinarna współpraca oraz zaangażowanie wszystkich stron w procesie leczenia pacjentów z rakiem płuca.


Następnie prezentację wygłosiła Agnieszka Bielińska, Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej, Rzecznik Prasowy Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wykład dotyczył Zielonej Karty DILO.


W 2015 roku wprowadzono kartę DILO, co zmusiło ośrodki onkologiczne do dostosowania się do nowych standardów szybkiej ścieżki onkologicznej. Zielona Karta DILO jest wystawiana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 2-7 dni od podejrzenia nowotworu.


System opiera się na zasadzie "jednych drzwi" Pacjenci są prowadzeni przez cały proces leczenia, od profilaktyki, poprzez diagnostykę, leczenie, aż po rehabilitację. Koordynatorzy pomagają pacjentom w rejestracji i umawianiu wizyt, dbając o to, by pacjent miał pełną informację na każdym etapie. Pacjent otrzymuje wizytówkę z kontaktem do koordynatora, który jest zawsze dostępny do pomocy. Koordynatorzy współpracują z lekarzami i administracją, by zapewnić ciągłość i jakość opieki. Pacjent jest w centrum uwagi. Wyniki badań są na bieżąco monitorowane w systemie. Karta DILO jest oznaczona zielonym kolorem, co ułatwia identyfikację pacjentów onkologicznych i terminów badań.

Podsumowując, ścieżka pacjenta w Centrum Onkologii, wspierana przez kartę DILO i zaawansowane systemy informatyczne, zapewnia kompleksową i skoordynowaną opiekę, stawiając pacjenta w centrum uwagi i minimalizując komplikacje administracyjne.

 

Panel dyskusyjny: Ścieżka pacjenta w raku płuca w Polsce – możliwość poprawy sytuacji i implementacji dobrych praktyk z innych krajów


Moderator: Renata Furman, Redaktor naczelna czasopisma Służba Zdrowia

Prelegenci:

 • Agnieszka Bielińska, Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej, Rzecznik Prasowy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

 • dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,

 • dr n. med. Maciej Dancewicz, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia, Departament Lecznictwa,

 • dr n. med. Jacek Kabut, Oddział Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach, Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.

 • dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, MBA, Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach,

 • prof. dr hab. med. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Laboratorium Genetyki Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.


Podczas dyskusji prelegenci omówili możliwości łączenia doświadczeń małych placówek z większymi. Eksperci wskazali, że w ścieżce leczenia wąskim gardłem jest przede wszystkim właściwa identyfikacja pacjenta oraz odpowiednia edukacja kadry medycznej. Późne rozpoczęcie diagnostyki oraz zwlekanie ze zlecaniem badań molekularnych stanowią poważny problem. Co może przyczynić się do poprawy ścieżki pacjenta? Konkretne wytyczne, standaryzacja oraz kontrola.


Eksperci podkreślili, że polska wiedza medyczna stoi na wysokim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich. Najważniejszymi ograniczeniami są jednak kwestie finansowania oraz organizacji administracyjnej. Ponadto eksperci zauważyli, że konieczne jest zwiększenie liczby placówek pulmonologicznych, znajdujących się blisko pacjenta, aby poprawić rozpoznanie, zwiększyć liczbę diagnozowanych chorych, a następnie przekazać pacjentów do torakochirurgów i do leczenia systemowego.


Wszyscy prelegenci zgodnie przyznali, że szeroka współpraca pomiędzy torakochirurgami, onkologami, radioterapeutami, patomorfologami i genetykami molekularnymi jest kluczowa w ścieżce pacjenta, która zakłada migrację pacjenta pomiędzy różnymi ośrodkami.

 

Panel dyskusyjny: Możliwości implementacji nowych świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej diagnostycznych badań genetycznych w chorobach nowotworowych

Panel dyskusyjny realizowany pod patronatem firmy AstraZeneca.


Moderator: dr n. med. Andrzej Tysarowski, MBA, Naczelny Specjalista Diagnostyki Molekularnej, Kierownik Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Państwowy Instytut Badawczy.

Prelegenci:

 • Urszula Demkow, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,

 • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego,

 • dr hab. n. med. Artur Kowalik, prof UJK, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Zakład Inżynierii Genetycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

 • prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych,

 • Joanna Syta, Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOtMIT),

 • Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i Prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, inicjatorka, założycielka oraz Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.


Podczas panelu eksperci dyskutowali o diagnostyce badań genetycznych w chorobach nowotworowych. Zdaniem ekspertów wdrożenie wytycznych postępowania diagnostycznego oraz uporządkowanie warunków świadczeń gwarantowanych poprawi dostępność i jakość badań.


Kolejną kwestią poruszoną podczas panelu była edukacja. Według prelegentów, część lekarzy nie ma wystarczającej wiedzy w zakresie diagnostyki molekularnej. Wypracowanie gotowych wytycznych, szkolenia oraz przedstawienie dokładnej ścieżki diagnostycznej powinno pomóc we właściwej diagnostyce pacjentów onkologicznych. Dobrze zdiagnozowany pacjent oraz prawidłowo wykonane badanie to lepiej leczony pacjent i większe oszczędności dla płatnika. Podczas prelekcji, Pani Urszula Demkow, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przyznała, że diagnostyka molekularna powinna być finansowana.


Prelegenci zgodnie stwierdzili, że najważniejsza we właściwej diagnozie jest poprawa organizacji, następnie wysoka jakość badań, a na końcu kwestie finansowania.

 

Keynote speech: Dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego.

Podczas konferencji dr n. med. Andrzej Tysarowski oficjalne podziękował dr hab. Beacie Jagielskiej za wkład pracy na rzecz Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

 

Keynote speech: Immunoterapia nowotworów – zasadność badania ekspresji PDL1

Wykład: dr hab. n. med. Renata Langfort prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.


Wykład dotyczył diagnostyki i immunoterapii nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania ekspresji białka PD-L1. Podkreślono, że mimo dużych nakładów finansowych na leczenie, diagnostyka nie jest wystarczająco finansowana. Nowotwory są głównym problemem XXI wieku, a przewiduje się znaczący wzrost zachorowań. Wprowadzenie nowych terapii, zwłaszcza personalizowanej medycyny, znacząco poprawiło prognozy dla pacjentów, przekształcając niektóre nowotwory z chorób śmiertelnych w przewlekłe.


Molekularna różnorodność nowotworów jest kluczowa w ich leczeniu, a biologiczne markery pozwalają na precyzyjne dopasowanie terapii do pacjenta. Immunoterapia, która przywraca funkcje limfocytów, jest znaczącym przełomem, skutecznie blokując mechanizmy obronne komórek nowotworowych. Ekspresja białka PD-L1, jako wskaźnik kwalifikacji do immunoterapii, jest badana za pomocą metod immunohistochemicznych, które są stosunkowo proste i powszechnie dostępne.


Badania te muszą być dokładne, wymaga to odpowiedniego szkolenia i certyfikacji laboratoriów. Immunoterapia jest stosowana w różnych nowotworach, w tym w raku płuca, piersi, przewodu pokarmowego i układu moczowego. Polska, mimo nieco mniej restrykcyjnych zasad niż USA, skutecznie implementuje te terapie. Ekspresja białka PD-L1 jest kluczowym markerem, mimo pewnych trudności w ocenie, zwłaszcza w małych próbkach tkankowych.


Podsumowując, skuteczna diagnostyka i personalizowane leczenie, oparte na dokładnej ocenie ekspresji białka PD-L1, są kluczowe dla poprawy rokowań pacjentów z nowotworami.

 

Panel dyskusyjny: Potrzeba badań molekularnych w onkologii


Moderator: Krzysztof Jakubiak, Prezes Zarządu Modern Healthcare Institute, Redaktor naczelny portalu „mZdrowie.pl” i magazynu „Obserwacje”.

Prelegenci:

 • dr Artur Bartczak, Kierownik Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem,

 • dr hab. n. med. Renata Langfort prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów,

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz European Board of Gastroenterology and Hepatology,

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, MBA, Naczelny Specjalista Diagnostyki Molekularnej, Kierownik Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca, Fundacja To Się Leczy.

 

Podczas panelu dyskusyjnego prelegenci omówili bariery, które wymagają systemowych rozwiązań. Kluczowymi elementami są poprawa organizacji ścieżki diagnostycznej, edukacja oraz współpraca z decydentami. Skomplikowana ścieżka diagnostyczna sprawia, że nie każdy pacjent ma dostęp do diagnostyki molekularnej. Przełamanie tych barier pozwoli na szerszy dostęp do precyzyjnej diagnostyki molekularnej, co bezpośrednio przełoży się na lepsze wyniki leczenia pacjentów z nowotworami. Kluczowe jest wypracowanie sprawnej ścieżki diagnostycznej, która byłaby wygodna i skuteczna, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.


Premiera raportu pt.: „Wyzwania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz leczenia raka płuca”.

Forum PKMP towarzyszyła również premiera raportu opracowanego przez PKMP I INNOWO pt.: „Wyzwania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz leczenia raka płuca”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.


Raport dostępny jest poniżej:

Rak pluca LONG WEB
.pdf
Pobierz PDF • 3.46MB

W ramach IX Forum Medycyny Personalizowanej odbyła się konferencja prasowa pt.: "Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna – bariery w dostępie, realna potrzeba".

Całość dostępna w linku.


Podsumowanie konferencji:

W ostatnich latach medycyna onkologiczna przechodzi dynamiczne zmiany, które przynoszą nadzieję na skuteczniejsze leczenie nowotworów. Współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami stanowi klucz, aby najnowocześniejsze osiągnięcia medycyny mogły być wdrażane w praktyce. Tegoroczna edycja forum skupiła się na zmianach systemowych i możliwościach implementacji nowych świadczeń w zakresie badań genetycznych, mających na celu poprawę jakości i efektywności diagnostyki molekularnej, zwiększenie dostępności diagnostyki, wdrażanie modelów opieki koordynowanej oraz optymalizację diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.


Celem konferencji była poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościć zarówno ekspertów ze środowiska medycznego, przedstawicieli głosu pacjentów, jak i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie dało nadzieję na zmiany i poprawę organizacji systemu opieki zdrowotnej.


Prelekcje oraz aktywny udział w dyskusjach stanowiły nieocenione źródło wiedzy i inspiracji dla wszystkich uczestników konferencji. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu prelegentów mogliśmy poruszyć kluczowe kwestie związane z nowoczesnymi metodami leczenia i spersonalizowaną opieką medyczną. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty i wymiana doświadczeń zaowocują ścisłą współpracą, która przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w naszym kraju.


Dziękujemy za czas, wiedzę i profesjonalizm, które sprawiły, że IX Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej było niezwykle udanym i owocnym wydarzeniem.


Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym organizacja IX Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej była możliwa. Bez Waszego wsparcia to wydarzenie nie mogłoby się odbyć: MSD, AstraZeneca, INFARMA, Analityk Genetyka, Medtronic, American Chamber of Commerce in Poland.


Cała transmisja dostęp jest na stronach partnera medialnego Kongresu – Medexpress

 

Zapraszamy na kolejne Jubileuszowe Forum w czerwcu 2025.

 
Comments


bottom of page