top of page

Zielona Koalicja dla Zdrowia - inauguracja projektu za nami

Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Powstanie Zielonej Koalicji dla Zdrowia ma właśnie na celu podejmowanie pro środowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia, gdyż tylko wspólne działanie może przynieść skuteczne efekty. Zielona Koalicja dla Zdrowia to platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa adresowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.


Z uwagi na rosnącą globalną populację, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz imperatywem dla naszego zbiorowego dobrobytu i przetrwania. Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Natomiast szpitale i systemy ochrony zdrowia nieuchronnie poniosą wysokie koszty wynikające z rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Znajduje się na czołowej pozycji pod kątem rozwiązywania dzisiejszych wyzwań, odgrywając kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale również mając znaczący wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po wysoką produkcję odpadów i konsumpcję zasobów, wpływ na klimat i środowisko jest znaczący. Ten wpływ przyczynia się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi. Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę.


Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Znajduje się na czołowej pozycji pod kątem  rozwiązywania dzisiejszych wyzwań, odgrywając kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale również mając znaczący wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po wysoką produkcję odpadów i konsumpcję zasobów, wpływ na klimat i środowisko jest znaczący. Ten wpływ przyczynia się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi.

 

Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę. Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i rozwoju gospodarczego. Poprzez włączanie zasad zrównoważonego rozwoju w swoje podstawowe praktyki, sektor opieki zdrowotnej może nie tylko istotnie zmniejszyć swój własny wpływ na środowisko, ale także poprawić zdrowie środowiskowe.


Zielona Koalicja powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).

 

Tworząc Koalicję wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty – mówi dr Agnieszka Sznyk, INNOWO. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z osobami eksperckimi – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

 

Wszystkie organizacje, niezależnie od zakresu swojej działalności, powinny dziś tak projektować strategie rozwoju, aby systematycznie i konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na klimat, środowisko przyrodnicze i społeczne, a zwiększać wpływ pozytywny. Żyjemy w coraz bardziej zagrożonym świecie, ale na szczęście już lepiej rozumiemy, że zdrowie każdego z nas, zdrowie publiczne i zdrowie planety są związane ze sobą na dobre i złe - podkreślił Prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. www.zielonakoalicja.pl


Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Narodowy Fundusz Zdrowia, Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Kanady, Ambasada Belgii, Izba Polsko-Holenderska.

 

Ze strony instytucjonalnej w skład członków Koalicji weszli:

 • Akademia Leona Koźmińskiego,

 • Ambasada Kanady,

 • Białostockie Centrum Onkologii,

 • Centrum Medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 • Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.,

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii,

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,

 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,

 • Narodowy Instytut Onkologii – PIB,

 • Politechnika Śląska,

 • Polska Federacja Szpitali,

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

 • Szpital Czerniakowski,

 • Szpital Specjalistyczny w Pile,

 • Szpitale Pomorskie,

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,

 • Wojskowy Instytut Medyczny,

 • Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

 

Ze strony biznesowej w skład członków Koalicji weszli:

 • Adamed Pharma SA,

 • BD,

 • Ecophon Saint-Gobain,

 • Essity,

 • Medtronic Poland,

 • Philips Healthcare CEE.

 

KOMENTARZE PARTNERÓW KOALICJI:

 

Porozumienie o współpracy, jakie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła z Zieloną Koalicją dla Zdrowia podkreśla zaangażowanie uczelni w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zdrowia publicznego. Wiodącą rolę w rozwijaniu współpracy z Zieloną Koalicją dla Zdrowia będzie odgrywać Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia kierowany przez dr hab. Barbarę Więckowską, prof. SGH. Zakład ten, będąc w awangardzie badań i rozwoju w dziedzinie zdrowia, zamierza ściśle współdziałać z Zieloną Koalicją dla Zdrowia, aby wprowadzać innowacje, które mogłyby przyczynić się realnie do poprawy stanu zdrowia i ochrony środowiska w Polsce. Think Tank #SGHdla ochrony zdrowia, poprzez aktywną analizę i doradztwo, będzie wspierać tworzenie strategii zdrowotnych, które będą odpowiedzią na współczesne wyzwania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako czołowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, od dawna przykłada wielką wagę do kwestii zdrowia i zagadnień ochrony środowiska. Kongres Gospodarka i Zdrowie oraz inicjatywa Indeksu Zdrowych Miast, w których realizację zaangażowała się SGH, to przykład dążenia do połączenia działań na rzecz ochrony zdrowia z zasadami odpowiedzialności społecznej. Liczymy, że wspólne działania podejmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Zieloną Koalicję dla Zdrowia przyczynią się do budowania zdrowych, zrównoważonych społeczności, stając się wzorem odpowiedzialności i źródłem innowacji dla przyszłych pokoleń. – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w codziennym rozwoju kładzie nacisk nie tylko na podnoszenie standardów opieki medycznej i obsługi pacjenta, ale także na naszą społeczną odpowiedzialność, w tym ochronę środowiska. Jesteśmy świadomi, że jego zanieczyszczenie ma bezpośredni wpływ na zdrowie naszych pacjentów, ponieważ choroby onkologiczne są coraz częstszym problemem wynikającym z naszego stylu życia. Dlatego podejmując decyzje inwestycyjne, zwracamy uwagę na certyfikaty energetyczne naszych urządzeń medycznych, tak aby minimalizować emisję gazów cieplarnianych. Przykładem tego podejścia jest nasz najnowszy nabytek, robot chirurgiczny <Da Vinci>, który nie tylko poprawia precyzję zabiegów, skracając czas rekonwalescencji pacjentów, ale również ogranicza zużycie materiałów operacyjnych i ilość odpadów medycznych. Nieustannie inwestujemy również w architekturę krajobrazu wokół naszych budynków, aby stworzyć przyjazne środowisko dla naszych pacjentów. Jesteśmy zdania, że zaplanowane tereny zielone nie tylko dodają waloru estetycznego, ale również wspierają emocjonalnie naszych pacjentów w ich powrocie do zdrowia. Odpowiednio zaaranżowane tereny zielone wokół Centrum, mini patio przed głównym wejściem do szpitala dają poczucie przyjaznej atmosfery, która pomaga chorym i ich rodzinom w pokonaniu stresu towarzyszącego wizytom w szpitalu onkologicznym. – mówi dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

 

Uczelnia techniczna, tak jak Politechnika Śląska, odgrywa kluczową rolę w ramach Zielonej Koalicji dla Zdrowia, ze względu na swoje specjalistyczne kompetencje i możliwości wpływu na wiele obszarów działań Koalicji. Mamy przed sobą dwa cele - pierwszym jest podniesienie jakości ochrony zdrowia, a drugim zmniejszenie wpływu na środowisko działań branży medycznej. Aby zrobić to optymalnie, potrzebne jest połączenie wysiłków różnych sił i środowisk. Synergia branży medycznej oraz przedsiębiorstw pracujących na rzecz tej branży z instytucjami i ośrodkami badawczymi związany mi z ekonomią jest bardzo ważna. Konieczne jest jednak spojrzenie przez pryzmat techniki i technologii. Tę rolę będzie pełnić właśnie Politechnika Śląska. Nasza wiedza i kompetencja w zakresie innowacji technologicznych, jak również oceny wpływu na środowisko, między innymi śladu węglowego w pełnym cyklu życia, będą bardzo cenne dla Koalicji. – komentuje prof. dr hab. Krzysztof Pikoń, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej 

 

Szpitale Pomorskie” od początku swojej działalności stawiają duży nacisk na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii ekoenergetycznych, dlatego z dużą radością przystąpiliśmy do powstałej właśnie inicjatywy „Zielona koalicja dla zdrowia”. Realizując inwestycje nie pozostajemy obojętni na otaczające środowisko. Nowe obiekty  w szpitalach w Gdyni i w Wejherowie, które oddaliśmy do użytku w ostatnim czasie to dbałość o efektywność jego użytkowania poprzez m.in. nowoczesne systemy BMS czyli zarzadzania systemami automatycznego sterowania funkcjami technicznymi budynków. Taki system pozwala na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej, działania systemów wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych,  powstanie zielonych dachów czy też termomodernizacje. W naszych szpitalach wykorzystujemy też specjalistyczną aparaturę medyczną, opartą na energooszczędnych rozwiązaniach – m.in. w centralnych sterylizatorniach, na salach operacyjnych czy też w pracowniach diagnostycznych. Wartym podkreślenia jest fakt, że zrównoważony rozwój to także ograniczenie wykorzystania dawek promieniowania jonizującego oraz optymalizacja ochrony przed promieniowaniem. Mając takie urządzenia jak nowoczesne angiografy możemy być pewni, że tak jest. Dodatkowym elementem w zakresie wpływu technologii medycznej na zrównoważony rozwój jest strategiczne podejście spółki do robotyki procesów medycznych, dlatego w naszych szpitalach są już dostępne trzy roboty wspomagające procesy operacyjne: Robot da Vinci oraz dwa roboty ortopedyczne. To duży ukłon w stronę ochrony środowiska, bowiem skraca się czas zabiegów, wykorzystuje się mniej materiałów operacyjnych, a także generuje mniejsze ilości odpadów medycznych. Działamy też w obszarze działań społecznych, będąc choćby głównym partnerem projektu „Czyste powietrze inwestycją w zdrowie, mającego na celu przyczynienie się do upowszechnienia informacji o roli czystego powietrza w profilaktyce wielu chorób: kardiologicznych, onkologicznych czy pulmonologicznych. Na terenie naszych szpitali, położonych w większości w obszarze leśnym, dbamy o ochronę środowiska i bioróżnorodność, instalując na szybach oszklonych  budynków specjalne markery, zapobiegające rozbijaniu się o nie ptaków, a także prowadzimy specjalne ogródki dla pacjentów, zachęcając ich do przebywania w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Jolanta Sobierańska Grenda, Prezes Zarządu, Szpitale Pomorskie

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Wakcynologii, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy – Jak pokazują doświadczenia pandemiczne priorytety i zagrożenia zdrowia publicznego przenikają bariery granic kontynentów, regionów, państw, sektorów służby zdrowia, przestrzeni publicznych i coraz częściej wpływają na codzienne życie indywidualnych osób. Na każdym z tych poziomów można obserwować skutki oddziaływania priorytetów zdrowia publicznego i każdy z tych elementów przyczynia się do różnokierunkowej ich dynamiki. Podobne oddziaływania dotyczą obszaru medycyny, weterynarii i środowiska, a poszukiwanie sposobów eliminowania i minimalizowania najważniejszych zagrożeń wymaga holistycznych rozwiązań.

 

Względy środowiskowe oraz presja cenowa spowodowały, że większość produkcji API, czyli substancji czynnych do produkcji leków, została wyniesiona w ostatnich dziesięcioleciach z Europy i z Polski do Chin i Indii. Czas pandemii w związku z przerwanymi łańcuchami dostaw, dobitnie pokazał, jak bardzo niezbędna jest nam odbudowa suwerenności lekowej na Starym Kontynencie. Dziś celem powinno być skoncentrowanie wysiłków na nowoczesnych technologiach, które wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Skutkiem będzie ulepszanie lub zmiana technologii wytwarzania, co pozwoli na efektywną produkcję substancji czynnych i leków w Polsce. Tym bardziej liczymy na to, iż takie inicjatywy, jak Zielona Koalicja dla Zdrowia, będą platformą do edukacji i popularyzacji najlepszych praktyk w ochronie zdrowia – komentuje Katarzyna Dubno, Dyrektor Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma S.A.

 

Zdrowie naszej planety to fundament, na którym budujemy zdrowe, lepsze jutro. Jeśli troszczymy się o nią, troszczymy się o naszą wspólną przyszłość. Philips jako lider technologii medycznych jest odpowiedzialni za dostarczanie najwyższej jakości opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na środowisko. Podejmowane przez nas działania są realizowane „Z troski o ludzi i planetę”, bo jedno nie może wykluczać drugiego.” - Michał Kępowicz, Członek Zarządu Philips Polska, Market Access Leader Philips

 

Działania na rzecz podnoszenia dobrostanu i poprawiające jakość opieki zdrowotnej są dla nas niezmiennie ważne. Od lat koncentrujemy się przede wszystkim na odpowiednim środowisku akustycznym w placówkach medycznych, które łączy także podejście do strategii ESG. Poza tym nasze produkty akustyczne charakteryzują się niskim śladem węglowym i nadają się do recyklingu - oba te czynniki przyczyniają się do minimalizowania wpływu na środowisko. Między innymi te cele chcemy wspólnie z Zieloną Koalicją realizować – mówi Monika Sadłowska, członkini Zielonej Koalicji z ramienia partnera, firmy Ecophon Saint-Gobain.

 

Zdrowie pacjentów zależy nie tylko od wyrobów medycznych ale także od kondycji środowiska naturalnego, które jest z kolei  kształtowane m.in. przez ich produkcje oraz cykl życia  wyrobów. To sprawia,  ze ciąży na nas podwójna odpowiedzialność za zdrowie pacjentów i planety. Wprowadzając innowacyjne wyroby, w tym cyfrowe, dążymy do maksymalnie efektywnego korzystania z jednorazowych wyrobów medycznych min wyrobach chłonnych w myśl zasady use better- use less. Ich zastosowanie pozwala  zredukować  zużycie produktów o 20%, emisje CO2 od  15 do 28% a koszty o 54%. Ochrona środowiska w opiece zdrowotnej po prostu się opłaca. – Patryk Sucharda, Public Affairs and Regulatory Manager, Essity.

 

Sektor ochrony zdrowia jest odpowiedzialny za 4,4% globalnych emisji. Myśląc o emisyjności systemu ochrony zdrowia musimy zrozumieć silną zależność pomiędzy jakością i wysokimi standardami bezpieczeństwa a ideą „zielonych szpitali”. Każda niepotrzebna wizyta u specjalisty, każda procedura, która nie musiała być wykonana lub niezbędne ponownie zastosowanie produkty po wystąpieniu zdarzenia niepożadanego, to wszystko generuje ślad węglowy. Dlatego w BD wierzymy, że kluczem do zrównoważonej ochrony zdrowia jest optymializacja procesów, która siega poza ściany szpitali i dotyczy zmian systemowych. Katarzyna Rózicka, Market Access & Policy Manager na Polskę, Czechy, Słowację i Ukrainę, Becton Dickinson.

 

Strategia globalna Medtronic doskonale wpisuje się w założenia Zielonej Koalicji dla Zdrowia, bowiem oparta jest na sformułowanej już w 1960 r. Misji naszej firmy. 6. Filar tej Misji mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu. Stąd nasze – trwające już od wielu lat – wysiłki, aby działania biznesowe Medtronic sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi i były przyjazne dla środowiska naturalnego. Raporty ESG Medtronic publikuje już od 2008 roku. Wykazujemy w nich innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przy czym Medtronic Poland dokłada swoje „lokalne cegiełki”, jak choćby inicjatywę Green Technical Service. Dzięki niej klienci zamawiający serwisy premium mogą liczyć na to, że my w zamian sadzimy drzewa. Dodatkowo, oddolnie pracownicy Medtronic Poland inicjują wiele proekologicznych akcji, w ramach których zespołowo czyścimy rzeki, lasy, budujemy budki lęgowe dla ptaków i paśniki. Jesteśmy przekonani, że zdrowi ludzie mogą żyć tylko wtedy, gdy planeta jest równie zdrowa – podkreśla Anna Sadowska-Segit, Dyrektor Generalna Medtronic Poland.

Comments


bottom of page